Casa en filera de 3 plantes al Vendrell

El repte d'aquest projecte era aconseguir un habitatge que per exigències de normativa urbanística s'havia d'iniciar en planta primera, que havia de tenir una distribució en diferents plantes de poca superfície construïda cadascuna, i que tot i això no s'entengués com un pis sinó com una casa.

Les restriccions de la normativa també obliguen a unes dimensions en planta de màxim 66m2 (5,50 x 12m) i construir segons tipologia adossada a l'habitatge veí existent. Donat que el nostre habitatge és un solar en cantonada, aquesta tipologia origina un habitatge tester o en testera.

estat actual habitatge testera Vendrell

A la zona on s'ubica aquest habitatge, a la planta baixa només es permet el garatge i usos auxiliars de l'habitatge, és a dir, no està permès ubicar-hi ni el menjador, ni la sala, ni la cuina, ni cap dormitori. D'aquesta manera, tot i que el solar compta amb força espai exterior, no ens hi podíem relacionar a peu pla des de cap estança pròpiament d'habitatge.

Els condicionants feien preveure un edifici estret, allargat, alt i sense gaire identitat arquitectònica.

Casa en filera de 3 plantes Casa en filera de 3 plantes

L'estudi del màxim aprofitament en planta tant de l'edificació com dels espais exteriors, ens va portar a col·locar l'escala en una posició central, tocant mitgera i a plantejar-la d'un sol tram.

Aprofitant el fet que el solar és en cantonada, vam decidir separar els accessos de vehicles i de vianants, cadascun per un carrer. De manera que vam situar el garatge a Nord (la orientació solar més desfavorable) desplaçant la porta de garatge a l'extrem, de manera que ens quedés lliure prou espai per poder-hi ubicar un cotxe a l'exterior però dins la parcel·la. Així distingíem un ús clar, el d'aparcament, a l'extrem menys afavorit, deixant tota la resta de la parcel·la, que per altra banda gaudeix de millor assolellament, lliure i aprofitable.

plantes habitatge testera Vendrell

L'accés de vianants es produeix quasi pel centre de la parcel·la en sentit longitudinal, en un pas ample fins a l'entrada de l'edifici, deixant a banda i banda àmbit d'enjardinament que pot tenir usos diferenciats.

plantes habitatge testera Vendrell

Es va dissenyar un rebedor ampli, amb un armari espaiós per deixar-hi, si calia, els abrics, el carretó, els paraigües... havia de ser un rebedor, perquè afavorís el sentiment d'entrar a casa, i la casa realment comenci a planta baixa.

.... I un cop al rebedor podem triar anar al garatge, pujar les escales cap a la resta de la casa o entrar a una estança auxiliar que compta amb llar de foc i una paret d'armaris que amaga els electrodomèstics per a la bugada. Aquesta estança tindrà diferents usos segons necessitats dels propietaris en cada moment, alhora reforçarà l'ús exterior de la terrassa que s'ubica just davant, a sud.

L'escala ens condueix a planta primera on, per garantir unes millors condicions tèrmiques, hi trobarem una porta que ens obra a un espai únic, cuina – sala – menjador, ben assolellat i sense despesa en passadissos. Un bany i un petit despatx es reserven a l'extrem nord de la planta.

plantes habitatge testera Vendrell

Participant de l'espai únic, una altra escala, sobre l'anterior, ens conduirà a la planta de dormitoris.

El dormitori on s'hi farà més vida serà l'infantil, s'hi dormirà, s'hi estudiarà, s'hi jugarà..., i per tant s'ubica en la millor zona de la casa, amb molta llum i dimensions generoses. La normativa exigeix plaques solars per a escalfar l'aigua que es farà servir per la dutxa, i a més s'exigeix coberta inclinada. La proposta plantejada ens ha permès ubicar les plaques en la millor orientació solar, sobre coberta però no visibles des de carrer, aconseguint a més un àmbit sota coberta per a manteniment i instal·lacions.

Casa en filera de 3 plantes Casa en filera de 3 plantes

Per requeriment de la propietat, l'edifici s'havia de construir seguint criteris de bioconstrucció i utilitzant termoargila en els seus tancaments de façana.

Els blocs de termoargila són blocs ceràmics alleugerits i de baixa densitat perquè tenen un important percentatge de perforacions, fet que els confereix millors propietats tèrmiques i acústiques que la ceràmica convencional.

plantes habitatge testera Vendrell

És un material que suposa una certa dificultat d'ús atès que perquè s'aprofitin les seves qualitats cal seguir criteris de col·locació molt estrictes que, entre altres, obliguen a modular la façana en amplada, alçada i mida d'obertures, a més d'utilitzar diverses peces especials.

La planta baixa, que no requereix de prestacions tèrmiques exigents, s'ha pogut resoldre amb tancament d'un sol full de termoargila, la resta de l'edifici es resol amb SATE (Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior), utilitzant bloc de termoargila per al full estructural interior i aïllament de suro negre cobrint la façana. El revestiment final és de morter de cal natural.

SATE -  habitatge testera Vendrell

Situació: El Vendrell

Promotor: privat

Projecte: 2016

Construcció: 2017 –

Superfície construïda: 199 m2